De bovenbouw

In de bovenbouw van onze school wordt van de leerlingen elk jaar een beetje meer zelfstandigheid verwacht.
Het zelfstandig laten werken wordt stapsgewijs aangeboden, begeleid en geëist.  Er wordt natuurlijk  ook gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van elke leerling afzonderlijk. Van een leerling uit groep 6 wordt een ander niveau verwacht dan een leerling uit groep 8.

De kinderen krijgen in de bovenbouw ook huiswerk mee. We stellen het zeer op prijs als ouders hun kinderen hiermee helpen, zonder het van hun kind over te nemen.  Het huiswerk kan verschillen van te leren topografie en dicteewoorden tot het maken van een verslag of een werkstuk.
In groep 8 worden de leerlingen voorbereid op het Voortgezet Onderwijs en wordt het leren van leerwerk en de aanpak hiervan, als terugkerend vak, aangeboden.

Nog meer dan in de onder- en middenbouw komen vakken aan bod waardoor de kinderen zich beter kunnen oriënteren op de wereld zoals: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur en Techniek en Burgerschap. Deze vakken komen ook vaak terug in andere lessen en gesprekken over actuele zaken, zodat het geen op zichzelf staande eilandjes blijven, maar daadwerkelijk geïntegreerd worden in het "gewone" leven. Na een aantal lessen volgt er een toets over een bepaald deel, waar niet alleen naar de geleerde feiten wordt gevraagd, maar ook naar samenhang en inzicht.

In groep 6 oriënteren de kinderen zich tijdens  Aardrijkskunde en Topografie op Nederland, in groep 7 op Europa en in groep 8 op de hele wereld.

De reken- en taallessen hebben een opbouw, waarbij telkens wordt teruggegrepen op eerder aangeboden stof. Het zal duidelijk zijn dat een kind dat de tafels nog niet beheerst, geen dubbele keersommen of grote delingen kan maken. Daarom is het automatiseren van plus-, min-, en tafelsommen van cruciaal belang.

In groep 7 en 8 wordt het rekenaanbod uitgebreid met meer aandacht voor o.a. breuken, procenten, redactiesommen, meetkundige vraagstukken en grote getallen. Het rekenwerk wordt op drie verschillende niveaus aangeboden terwijl er aan dezelfde soort sommen wordt gewerkt: een minimum-, basis- en plusniveau.  Er mag altijd werk worden gemaakt uit een hoger niveau  wanneer de leerling dit aan kan.

De taal- en spellinglessen hebben elke periode eenzelfde thema. De woorden die in de spellinglessen aan bod komen, worden ook gebruikt in de taallessen zodat de kinderen er nog vaker mee in aanraking komen. Ook de betekenis van deze woorden komt aan bod en zo wordt de woordenschat van elk kind vergroot. Elk thema wordt afgesloten met een toets en een dictee.  Bij een onvoldoende beheersing van een bepaald toetsonderdeel, krijgt een leerling extra werk om thuis of in de klas te maken. Elk onderdeel komt in één van de volgende toetsen immers weer terug.

Ook de creatieve vakken komen aan bod. Elke week wordt er wel een keer getekend, geplakt, gekleid, gezongen of toneel gespeeld.  De kinderen worden aangemoedigd om ook met deze vakken het beste uit zichzelf te halen.  De sfeer is dan wat losser dan bij de andere vakken maar het is zeker geen vrijblijvende bezigheid. Ook  teken- en  handvaardigheidopdrachten moeten worden afgemaakt  en worden beoordeeld. Het enthousiasme wordt hierin zeker meegenomen.

In groep 8 staan de crealessen  het laatste deel van het jaar in het teken van de musical. Alle leerlingen helpen mee om op de laatste schoolavond op de basisschool, een geweldig spektakel op de planken te zetten.  Ook hier  doet iedereen waar hij/zij goed in is en dragen ze allemaal het grote geheel.  Kinderen verleggen hierbij niet zelden hun grenzen en verrassen hiermee zichzelf en hun familieleden die bij de uitvoering in de zaal zitten. 

We zorgen met z'n allen voor een school waar ieder kind zich veilig moet kunnen voelen, alleen dan kun je je ontwikkelen en ontplooien. We spreken kinderen aan op hun gedrag en ongepast gedrag heeft natuurlijk consequenties.  Er wordt  altijd een gesprek gevoerd bij grensoverschrijdend gedrag en ouders worden ingelicht. Ook strafmaatregelen horen  soms tot een passend vervolg.  Van kinderen uit de bovenbouw wordt een groot sociaal bewustzijn gevraagd en wordt er in terugkerende  lessen en gesprekken aandacht aan besteed.

In groep 8 gaan de kinderen op kamp. In Heino worden de kinderen drie dagen vermaakt met sport en spel en wordt er drie dagen niet gedacht aan rekenen of lezen.  Drie dagen zonder ouders waarin ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun kleding, spelletjes en voor elkaar. Drie dagen waarin de leerkrachten soms een andere kant van hun leerlingen zien waardoor ze, niet zelden, worden verrast.  Drie dagen die veel te snel gaan maar die voor sommigen precies genoeg zijn om (voor het eerst) van huis te zijn. Drie dagen waar later altijd met veel plezier op wordt teruggekeken.