Leerplicht en extra verlof
 
Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool, verplicht is het dan nog niet. Als uw kind vijf jaar is geworden moet het naar school, het is dan namelijk  leerplichtig. Op u rust dan ook de verplichting ervoor te zorgen, dat uw kind de school bezoekt.
 
Sinds 1 augustus 1997 is er een nieuwe leerplichtwet van kracht. Daarin is een aantal regels van de oude wet gewijzigd en aangescherpt. Vrijstelling van de verplichting de school  te bezoeken  (= extra verlof) kan alleen om bepaalde redenen of wegens gewichtige omstandigheden worden verleend door de schoolleiding.
 
Een verzoek om vrijstelling, ook als het om bijvoorbeeld een halve dag gaat, dient u  altijd schriftelijk  in  te  dienen  bij  de  schoolleiding  en  kunt  u met behulp van  een  standaardformulier  aanvragen. 
 
Er is een drietal formulieren te downloaden (klik op de aanvraag die voor u van toepassing is) of op te vragen op school: 
A. Voor aanvragen vakantieverlof wegens de aard van het beroep
Voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties in verband met de aard van het werk van één van de ouders of verzorgers kan worden verleend na overleg van een werkgeversverklaring. Een model werkgeversverklaring om door de werkgever te worden ingevuld treft u hier aan.
B. Voor aanvragen andere gewichtige omstandigheden tot maximaal  tien schooldagen per schooljaar 
C. Voor aanvragen andere gewichtige omstandigheden boven de tien schooldagen per schooljaar 
 
Vrijstelling c.q. verlof dient door  de  schoolleiding  schriftelijk  te  worden  verleend.  Een  en  ander  gebeurt  in  overleg  met  de leerplichtambtenaar. Verzoeken om een extra vrije dag of middag vanwege bijvoorbeeld een  lang weekend of eerder vertrek voor een wintersportvakantie vallen niet onder die gewichtige omstandigheden.